Kallelse till vårårsmöte för Sörfjärdens Golfklubb

Plats: Klubbhuset
Datum: Fredag 19 april 2019
Tid: Kl. 10.00

Dagordning

 • § 1. Fastställande av röstlängd
 • § 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 • § 3. Fastställande av föredragningslista
 • § 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • § 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall
  justera mötesprotokollet
 • § 6. Val av suppleant (under år 2019) till styrelsen
 • § 7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • b) Styrelsens årsredovisning ( resultat- och balansräkning) för det senaste
  räkenskapsåret
 • § 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets- och räkenskapsåret
 • § 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
  respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 • § 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • § 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • § 12. Övriga frågor (information och diskussion)

Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före vårårsmötet. Möteshandlingar finns att tillgå vid vårårsmötet.
OBS. Vi kommer att servera kaffe/ saft och vill därför att du anmäler dig på info@sorfjardensgk.se

admin
20 mars, 2019