Plats: Blå gården, Gnarp
Datum: Lördagen den 1 december 2018
Tid: Kl. 11.30

Dagordning

§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 3. Fastställande av föredragningslista

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

§ 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. (Handlingar inför mötet kan tillhandahållas per mail till info@sorfjardensgk.se, tidigast en vecka före mötet.)

§ 7. Val av:
a. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
c. Tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
d. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande
f. Ombud till GDF-möte (förslaget att det hänskjuts till nya styrelsen)

§ 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 9. Information från a: Driftbolag, b: Ägarbolag

§ 10. Övriga frågor (information och diskussion)

Varmt välkomna!
Styrelsen gm Pär Melin, ordförande

admin
30 oktober, 2018