Plats: Klubbhuset Sörfjärdens GK
Datum: Lördag den 19 maj 2018
Tid: 11:00

Dagordning

 • §1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 • §2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • §3. Fastställande av föredragningslista.
 • §4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • §5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 • §6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 • b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • §7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 • §8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning.
 • §9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • §10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • §11. Övriga frågor (information ifrån Ägarbolag och Driftbolag och diskussion).

Varmt välkomna
Styrelsen gm Pär Melin, ordförande

Efter årsmötet samlas vi till Städdag! Ta gärna med redskap som kan behövas, såsom krattar, räfsor m.m. Glöm inte handskar och ett glatt humör! Vi tar en kort paus runt 14-tiden för lättare förtäring, och sen kör vi så länge orken finns! Ju fler vi är, desto roligare blir det, och desto fortare går det!
För mer info om vad som behövs göras maila dina frågor till info@sorfjardensgk.se.

Välkomna!
Pär Melin, Ordförande

admin
4 maj, 2018