Tid och plats:
Fredag den 2 juli, kl 19.00 på Klubbhusets altan Sörfjärden

Verksamhets- och förvaltningsberättelse med Balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga en vecka före årsmötet. Kan rekvireras hos ordforande@sorfjardensgk.se.

Motion till årsmötet skickas till ordforande@sorfjardensgk.se och skall vara oss tillhanda senast 22 juni.

Förslag till dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens bokslut ( resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av underskott i enlighet
  med balansräkningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 11. Rapport från Golf och Fritid AB
 12. Övriga frågor

Anmälan för deltagande vid årsmötet görs till ordforande@sorfjardensgk.se

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har betalt årets medlemsavgift och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Välkomna
Styrelsen gm Pia Borg

admin
1 juni, 2021