Söndag 24 april är det Vårårsmöte och Städdag.
Vårårsmöte: Klubbhuset kl. 11.00
Städdag Kl. 13.00-16.00
Det bjuds på ärtsoppa, bröd och dricka i samband med Städdagen.
Varmt välkomna alla!

 

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
     b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor (information och diskussion).

Varmt välkomna

Styrelsen gm Ordförande Görel Groos

Anne-Charlotte Jönsson
5 april, 2016