Du är välkommen att tävla under förutsättning att du är aktiv medlem i en golfklubb och har hcp 54 eller lägre, såvida inte aktuella tävlingsbestämmelser säger annat.
Anmälan ska vara oss tillhanda senast klockan 23.59 två dagar före tävlingsdagen, om inte annat anges i tävlingsinformationen. Efteranmälan accepteras i mån av plats. Spelare som inte har återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång är skyldig att betala startavgift. OBS! För cup-spel betalar du avgift i samband med din anmälan, en obetald avgift medför att spelaren/laget inte kommer med i lottning av spelordning.
Anmäld spelare som uteblir från tävling och inte deltar ska varsko och ange giltigt skäl till tävlingsledningen eller kansli senast klockan 18.00 den aktuella tävlingsdagen. Om spelaren inte lämnar besked enligt ovan eller om giltigt skäl inte kan styrkas kan spelaren bli avstängd från tävlingsspel i 14 dagar i tävlingar och arrangemang som anordnas av Sörfjärdens GK. Full anmälningsavgift ska betalas i efterhand. Den berörde spelaren meddelas snarast per brev om den vidtagna åtgärden. Beslutet stöds av generella bestämmelser i Spel- och Tävlingshandbok 2020  kap. 8.3.5, 8.3.6 och kap. 1.14.3.
Om inget annat anges är tävlingsklasserna följande:
Klassindelning vid tävling med tre klasser

  • A. Hcp 0 – 12,4
  • B. Hcp 12,5 – 21,4
  • C. Hcp 21,5 – 36

Klassindelning vid tävling med två klasser

  • 
A. Hcp 0 – 19,0
  • B. Hcp 19,1 – 36
Om en segare inte behöver förklaras matchen oavgjord, annars spelas skiljehål. Skiljehål, slagspel och scratch spelas endast för att kora en segrare. Om det är möjligt får övriga deltagare delad placering. Om rangordning av alla pristagare däremot måste ske används den matematiska metoden. Handicaptävling avgörs genom i första handicapmeotden, i andra hand matematiska metoden och i tredje hand lottning. Scratchpris i handicaptävling avgörs genom den matematiska metoden. Ovanstående är baserat på regel 33:6.
Antal deltagare priser (min.)

  • 5 – 8/2
  • 9 – 12/3
  • 
13 – 20/5
  • 21 – 28/6
  • 
29>/ 7>

Vid prisutdelning i hcp-tävlingar är pristagare skyldiga att närvara. Såvida tävlingsledare inte har gett dispens går pris till nästa närvarande tävlande enligt resultatlista.

Tävlingsledningen ska fastställa de bestämmelser som gäller för tävlingen. Tävlingskommittén tolkar de bestämmelser som fastställs för tävlingarna och avgör varje fråga som kan uppstå beträffande dessa bestämmelser. Inför varje tävling anges tävlingsledningen på anmälnings- och startlistan. Tävlingsledningen har inte rätt att bortse från en regel. Tävlingsledaren hålls inte ansvarig för upplysningar angående en tävlings- eller regelfråga som är inlämnad av en icke- ansvarig person.
Om domare utsetts av tävlingsledningen ska spelarna hänskjuta varje tvist eller tveksamhet beträffande reglerna till domaren, vars beslut är slutgiltigt.
I avsaknad av domare ska spelarna hänskjuta varje tvist eller tveksamhet beträffande reglerna till tävlingsledningen, vars beslut är slutgiltigt.
Övningsspel på banan före tävling, mellan tävlingsronder eller på själva tävlingsdagen är förbjudet, det gäller även om tävlingen spelas över flera dagar. Överträdelse mot dessa bestämmelser medför diskvalifikation. Endast tävlingskommittén kan göra ett undantag från denna regel. Förbud mot träningsspel gäller inte vid matchtävlingar.
Starttider som fastställs genom lottning anslås på Mingolf.se klockan 12 en dag före tävlingsdag. Spelare som inte infinner sig tid diskvalificeras, såvida det inte föreligger sådana skäl som tävlingsledningen kan godkänna och tävlingen inte fördröjs. Vi går enligt klockan som är placerad vid startkuren vid Hål 1. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ange max antal deltagare. Eventuella strykningar i anmälningslistan görs enligt respektive tävlingsbestämmelse. För att tävlingen ska genomföras i respektive klass krävs minst fyra startande.
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsprogrammet.
Spelformen är slagspel, scratch.
Golfspelare är juniorer t.o.m. utgången av det år vederbörande fyller 21 år. I de flesta tävlingar får hcp-satta juniorer delta.
Vilken tee som gäller vid tävling ska preciseras i tävlingsstatuterna.